تماشاخانه
درباره وبلاگ


به وبلاگ من خوش آمدید

____________________
آرشیو

شهريور 1391

____________________
مطالب اخیر

ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺷﺐ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎﻣﻴﺸﻮﺩ ... ﺑﻲ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻡ ...
ﻫﻤﻪ ﺩﺭ پﯿﺸﮕﺎﻩ پﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ؛ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﯾﺎﻭﻩ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻩ ﺧﺎﮐﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ! ﻓﺮﯾﺪﺭﯾﺶ ﻧﯿﭽﻪ
ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮﺵُ ﻧﻤﻴﮑﺮﺩﻡﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺩﻱ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳﻢﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺸﻴﻨﻢُ ﮔﺎﻫﻲﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩﻧﻔﺴﻬﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺑﮑﺸﻢ ...ﻭﺍﺳﻪ ﮐﺸﻴﺪﻧﺸﻮﻥ ﺣﺎﻻ ﺯﻭﺩ ﺑﻮﺩ !!!!...ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻭﺩ
کلامی از شیخ بهایی:آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !اگر کم کار کند، میگویند تنبل است !اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است !اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است !اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است !و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین !لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کردو جز از خداوند نباید از کسی ترسید.پس آنچه باشید که دوست دارید.شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود.بیل گیتس:من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم. هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام.چرچیل:بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها درست می گویند.لارنس استرن:اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی.نیچه:آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن آموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند.دکتر علی شریعتی:وقتي كوچك بودممادرم می گفت: عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار شباما هزار شب است پشیمانم که چرا یک شب عاشقی نکرده ام
ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ پﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.پﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭپﻒ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺷﮑﺎﯾﺖﺩﺍﺷﺖ ﻭ پﯿﺮ ﺯﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻧﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻭﮔﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ.ﺍﯾﻦ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎﺍﯾﻨﮑﻪ ﮏﯾ ﺭﻭﺯ ...پﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺯﻧﺶ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺧﺮﻭپﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﻞﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﯽ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﺷﺒﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺮﻧﺎﺱ ﻫﺎﯼﮔﻮﺷﺨﺮﺍﺵ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﺩ.پﯿﺮ ﻣﺮﺩ ﺻﺒﺢ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺎﺑﺖﮐﺮﺩﻥ ﺧﺮﻭپﻒ ﻫﺎﯼ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍﻫﻤﺴﺮ پﯿﺮﺵ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺯﺩ، ﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻥ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺑﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ!ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭپﻒ ﻫﺎﯼ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩپﯿﺮﺯﻥ، ﻻﻻﯾﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺶ ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﺍﻭ ﺑﻮﺩ !
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮐﻔﺮ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ، پﺮﯾﺸﺎﻧﻢ، ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ؟! ﻣﺮﺍ ﺑﯽ ‌ ﺁﻧﮑﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺳﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ‌ ﮐﺮﺩﯼ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ‌ﺯ ﻋﺮﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺁﯾﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﻘﺮ پﻮﺷﯽ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ‌ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ‌ﺑﻪ ﺯﯾﺮ پﺎﯼ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﯼ ﻭ ﺷﺐ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺘﻪ ﺗﻬﯽﺩﺳﺖ ﻭ ﺯﺑﺎﻥﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ‌ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﺁﯾﯽ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؟! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﮔﺮﻣﺎﺧﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﻨﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﻪﯼ ‌ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ ﻟﺒﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﺳﻪﯼ ﻣﺴﯽ ﻗﯿﺮ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﺪﺭﯼ ﺁﻥ ﻃﺮﻑﺗﺮ ﻋﻤﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ‌ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﮑﻪﺍﯼ ﺍﯾﻦﺳﻮ ﻭ ﺁﻥﺳﻮ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؟! ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺸﺮ ﮔﺮﺩﯼ ﺯ ﺣﺎﻝ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﺩﯼ پﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻗﺼﻪ ﺧﻠﻘﺖ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺪﻋﺖ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﺗﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ. ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ! ﺗﻮ ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﭼﻪ ﺭﻧﺠﯽ ‌ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺁﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

____________________
نویسنده

RAMIN

____________________
لینک ها

____________________
لینک ها

تور دبی


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان تماشاخانه و آدرس tamashakhane.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

____________________
امکانات

RSS 2.0

فال حافظ

قالب های نازترین

جوک و اس ام اس

جدید ترین سایت عکس

زیباترین سایت ایرانی

نازترین عکسهای ایرانی

بهترین سرویس وبلاگ دهی

ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 6
بازدید ماه : 30
بازدید کل : 6507
تعداد مطالب : 0
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

Alternative content